MENU

WHEN I BALL - BROCKHAMPTON 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

My momma said I didn't come into this world with tears
Instead I welcomed her with open eyes and open ears
Became the glue to a few things that couldn't be repaired
We saw a future in each other, blending hope and fear


WHEN I BALL - BROCKHAMPTON 「Lời bài hát」

My momma said I didn't come into this world with tears
Instead I welcomed her with open eyes and open ears
Became the glue to a few things that couldn't be repaired
We saw a future in each other, blending hope and fear
Some things you don't get to decide, it's just the fate you share
I used to try to hold the weight, that she would need to bear
Watched uncles going on vacation for a couple years
Whеn they came back, they needеd clothes, and had no souvenirs
I picked up the phone, they callin' us from correction
But nothin' is wrong, it's fillin' my heart with questions
My momma is home, I'm followin' her expressions
A drop in her the tone, some things that she had to mention
I nodded, I listened, she had all of my attention
When you on your own, there's gonna be some directions I need you to follow, and never make an exception
I nodded, she held me, and wished I would be protected

[Chorus: Joba & Kevin Abstract]
You always used to tell me
I could be anything I wanna be
But it's hard to see, it's hard to be
You always used to tell me
I could be anything I wanna be
But it's hard to see, it's hard to be
[Verse 2: Matt Champion]


On my sucker-free shit since I was a fetus
Pullin' up at the doc' in a Mazda six two six
And my dad was trippin' bad, hit the gas like car chase
Light blue in the back, momma gettin' late for pay
Dropped my sister at the bozo house, was twenty-three
Sweat drippin' down the face side, river runnin' free
Dark mornin' with the fog pourin' in and out the trees
Every movement through they eyes
Seem to zoom at lightspeed before me
She lost, one still born tragedy
Grittin' her teeth down to the root, pain, like a cavity
Hold her hands like they glue, radio channel on news
Valentine's with a X up on the calendar, they knew
I would be a fuckin' baller like them posters on the wall
A little stain can be the beauty in it all
I missed out of trouble, most your luck was rubbin' off
Stickin' to you like moss, you my Kate, you my rock
Forever

[Chorus: Joba & Kevin Abstract]
You always used to tell me
I could be anything I wanna be
But it's hard to see, it's hard to be
You always used to tell me
I could be anything I wanna be


But it's hard to see, it's hard to be
[Bridge: Joba]
Here I go, I'm gonna spread my wings
All grown up like go and look at me
You'll always be (You'll always be)
A part of me (A part of me)
Here I go, I'm gonna spread my wings
All grown up like go and look at me
You'll always be (You'll always be)
A part of me (A part of me)

[Outro: Joba]
That's why
A part of me, a part of me, a part of me
A part of me, a part of me, a part of me
That's why


WHEN I BALL - BROCKHAMPTON 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


momma tôi nói tôi không đi vào thế giới này với nước mắt
Thay vào đó tôi chào đón cô với đôi mắt mở và tai mở
Trở thành keo để một vài điều mà không thể được sửa chữa
Chúng tôi nhìn thấy một tương lai trong nhau, trộn hy vọng và sợ hãi
Một số điều bạn không nhận được quyết định, đó chỉ là số phận bạn chia sẻ
Tôi sử dụng để cố gắng giữ cân, rằng cô ấy sẽ cần phải chịu
chú xem đi nghỉ mát cho một vài năm
Whеn họ trở lại, họ needеd quần áo, và không có quà lưu niệm


Tôi nhấc điện thoại, họ callin' chúng ta khỏi chỉnh
Nhưng nothin' là sai, nó fillin' trái tim tôi với những câu hỏi
momma của tôi là về nhà, tôi đang followin' biểu của mình
Sự sụt giảm của mình những giai điệu, một số điều mà cô đã phải nhắc đến
Tôi gật đầu, tôi lắng nghe, cô đã có tất cả sự chú ý của tôi
Khi bạn một mình, có sẽ có một số hướng Tôi cần bạn làm theo, và không bao giờ làm cho một ngoại lệ
Tôi gật đầu, cô ôm tôi, và mong tôi sẽ được bảo vệ

[Chorus: Joba & Kevin Tóm tắt]
Bạn luôn sử dụng để cho tôi biết
Tôi có thể là bất cứ điều gì tôi muốn trở thành
Nhưng thật khó để xem, thật khó để có
Bạn luôn sử dụng để cho tôi biết
Tôi có thể là bất cứ điều gì tôi muốn trở thành
Nhưng thật khó để xem, thật khó để có
[Verse 2: Matt Champion]
Trên đi tiêu Sucker-miễn phí của tôi từ khi tôi còn là một bào thai
Pullin' lên tại doc' trong một Mazda sáu hai sáu
Và cha tôi đã Trippin' xấu, nhấn ga như xe đuổi theo
màu xanh nhạt ở phía sau, momma gettin' trễ lương
Giảm chị tôi tại nhà bozo, đã hai mươi ba
Mồ hôi drippin' xuống bề mặt, runnin sông miễn phí
Tối Mornin' với sương mù pourin' trong và ngoài cây
Mỗi cử động qua đôi mắt họ
Dường như phóng to tại Lightspeed trước tôi


Cô bị mất, một bi kịch vẫn sinh
Grittin' răng cô xuống vào thư mục gốc, đau, giống như một khoang
Nắm tay cô như họ dán, kênh radio trên tin tức
Valentine là với dấu X lên trên lịch, họ biết
Tôi sẽ là một fuckin' Baller như họ áp phích trên tường
Một vết nhỏ có thể là vẻ đẹp trong nó tất cả
Tôi bỏ ra khỏi khó khăn, hầu hết vận may của mình đã được rubbin' tắt
Stickin' với bạn như rêu, bạn Kate của tôi, bạn nhạc rock của tôi
Mãi mãi

[Chorus: Joba & Kevin Tóm tắt]
Bạn luôn sử dụng để cho tôi biết
Tôi có thể là bất cứ điều gì tôi muốn trở thành
Nhưng thật khó để xem, thật khó để có
Bạn luôn sử dụng để cho tôi biết
Tôi có thể là bất cứ điều gì tôi muốn trở thành
Nhưng thật khó để xem, thật khó để có
[Cầu: Joba]
Ở đây tôi đi, tôi sẽ giang rộng đôi cánh của tôi
Tất cả lớn lên như đi và nhìn vào tôi
Bạn sẽ luôn được (bạn sẽ luôn)
Một phần trong tôi (Một phần của tôi)
Ở đây tôi đi, tôi sẽ giang rộng đôi cánh của tôi
Tất cả lớn lên như đi và nhìn vào tôi
Bạn sẽ luôn được (bạn sẽ luôn)


Một phần trong tôi (Một phần của tôi)

[Phần kết: Joba]
Đó là lý do tại sao
Một phần trong tôi, là một phần của tôi, một phần trong tôi
Một phần trong tôi, là một phần của tôi, một phần trong tôi
Đó là lý do tại sao